บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย English Version  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้สนใจศึกษาต่อ นิสิตปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากร ข่าวสารและกิจกรรม ถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์  

โครงการสัมมนาหลักสูตร วท.ม. และ วท.ด. สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิก (นานาชาติ) : 22 กันยายน 2563
AUN-QA workshop for Accomplishing Graduate Program Assessment : 09 กันยายน 2563
การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ในหลักสูตร วท.ม. และ วท.ด. สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิก (นานาชาติ) ปีการศึกษา 2563 : วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก เเละหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต/วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตครั้งที่ 3/2563 : 24 กรกฎาคม 2563
การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด “Good Clinical Practice & Human Subject Protection Training for Certificate” ประจำปี 2563 : 25-26 มิถุนายน พ.ศ. 2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก เเละหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต/วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 2/2563 : 19 พฤษภาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก เเละหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตเเละวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 1/2563 : 25 กุมภาพันธ์ 2563
การประกวดผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563 : 1 พฤษภาคม 2563
การศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย : 7 กุมภาพันธ์ 2563
รองคณบดีเเละผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2563 : 7 มกราคม 2563
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ : 19 พฤศจิกายน 2562
ประชุมปรึกษาหารือเรื่อง แพทย์ต่างชาติ Elective : 11 พฤศจิกายน 2562
การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำหลักสูตรร่วมปริญญาข้ามสถาบัน : 25 ตุลาคม 2562
Professional, Communication and Employability Skills International Workshop By Professor Steven W. Edwards : 16 -19 Sep 2019
พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2562 : 13 กันยายน 2562
โครงการสัมมนาหลักสูตร วท.ม. เเละ วท.ด. สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิก (นานาชาติ) : 5 กันยายน 2562
การประกวดผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2562 : 1 สิงหาคม 2562
การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 : 25 กรกฎาคม 2562
UoL Exchange Students Welcome Party 2019 : 11th July 2019
International Workshop on Data Mining in Bioinformatics 2019 : 10-15 July 2019
การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด “Good Clinical Practice & Human Subject Protection Training for Certificate” : 26-27 มิถุนายน พ.ศ. 2562
การประกวดผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2562 : 18 เมษายน 2562
Onsite Interview and Active Recruitment 2019 ณ ประเทศอินโดนีเซีย : 20-22 กุมภาพันธ์ 2562
การเสวนา เรื่อง “การบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตามข้อบังคับฯ พ.ศ. 2561 อย่างมืออาชีพ” : 31 มกราคม 2562
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก เเละหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตเเละวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 1/2562 : 29 มกราคม 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง AUN-QA สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร : 12-13 กันยายน 2561
งานประกวดผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2561 : 9 สิงหาคม 2561
การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 : 26 กรกฎาคม 2561
International Graduate Student Party 2018 : 1 สิงหาคม 2561
International Workshop on Data Mining in Bioinformatics 2018 : July 2-6, 2018
Welcome University of Liverpool Delegation 2018 : July 3, 2018
โครงการบรรยายเรื่อง Overview of Outcome - Based Education (OBE) and AUN-QA : 7 มิถุนายน 2561
Graduate Affairs welcomed delegates from The University of Auckland, New Zealand : May 16, 2018
Invitation to apply for participation in Workshop on "Effective Proposal Preparation for European Research Fellowships" : May 25, 2018
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตคณะเเพทยศาสตร์ ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนเเก่น เเละมหาวิทยาลัยมหิดล : 2 มีนาคม 2561
Congratulations to Dr. Suthat Saengchoowong : January 21 - 26, 2018
การบรรยายเรื่อง "WFME ในการศึกษาระดับหลังปริญญา" โดย ศาสตราจารย์ นายเเพทย์ธานินทร์ อินทรกำธรชัย : วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561
การเข้าศึกษาดูงานของผู้บริหารเเละบุคลากรงานการศึกษาหลังปริญญา คณะเเพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เเละคณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล : วันพุธที่ 10 มกราคม 2561
สัมมนาเจ้าหน้าที่หลักสูตร ณ โรงแรมตวันนา (ถนนสุรวงศ์) จังหวัดกรุงเทพมหานคร : 4 มกราคม 2561
ประกวดผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ​​​​สำหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2560 : วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560
เด็กจุฬาฯ ไกลบ้าน สานสัมพันธ์วัฒนธรรมสากล : 4 สิงหาคม 2560
กิจกรรม 5 ส. : 30 กันยายน 2559
การปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 : 27 กรกฎาคม 2559
การประกวดผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559 : 21 เมษายน 2559
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2559 : 7 มิถุนายน 2559
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2559 : 11 ตุลาคม 2559
สัมมนาฝ่ายบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560 : 1 กุมภาพันธ์ 2560
การประกวดผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2560 : 20 เมษายน 2560
นิสิตที่ได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2559 : 1 พฤษภาคม 2560
พิธีต้อนรับอาจารย์และนิสิตแลกเปลี่ยนจาก University of Liverpool ปีการศึกษา 2559 : 5 ตุลาคม 2559
การประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 : 15 มิถุนายน 2560
นิสิตดีเด่น ประจำปี 2559 : 30 มิถุนายน 2560
การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 : 7 กรกฎาคม 2560
พิธีต้อนรับอาจารย์และนิสิตแลกเปลี่ยนจาก University of Liverpool ปีการศึกษา 2560 : 12 กรกฎาคม 2560
การอบรม Good Clinical Practice & Human Subject Protection Training for Certificate : 26-27 มิถุนายน 2560

  เมนูด่วน :
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานการทะเบียน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริหารวิชาการ
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
ระบบ e-learning
รายวิชากลาง (ป.บัณฑิตชั้นสูง)
รายวิชาเลือก (โท/ เอก)
คู่มือนิสิตจุฬาฯ
แบบฟอร์มต่างๆ
Thai Clinical Trials Registry
รวมภาพกิจกรรม
หอพัก
MoU List (Faculty of Medicine Level)
Active Recruitment


หน่วยให้คำปรึกษาทางสถิติ

หอสมุดคณะแพทยศาสตร์

Graduate Affairs

YouTube
سیستم همکاری در فروش فال حافظ کانال سک30در تلگرام کانال تلگرام چت روم چارتر کانال سک30در تلگرام کانال تلگرام ماهواره جیبی اندروید
  2016 ©Copyright by Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Graduate Affairs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University