บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย English Version  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้สนใจศึกษาต่อ นิสิตปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากร ข่าวสารและกิจกรรม ถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์  

ค่านิยม

CUTE (Considerate, Universal, Trustworthy, Efficient)
 

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตและแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพ กอปรด้วยคุณธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่า และนำไปสู่การพัฒนาการบริการทางการแพทย์ และการบริการทางวิชาการ เพื่อชี้นำสังคม
 

พันธกิจ

  1. ประชาสัมพันธ์ คัดเลือก และบริหารจัดการหลักสูตรสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
  2. ติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของนิสิต เพื่อให้สำเร็จการศึกษาได้ตามกำหนดเวลา
  3. ส่งเสริมคุณธรรม และพัฒนาทักษะ Soft Skill สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา 

  เมนูด่วน :
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานการทะเบียน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริหารวิชาการ
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
ระบบ e-learning
รายวิชากลาง (ป.บัณฑิตชั้นสูง)
รายวิชาเลือก (โท/ เอก)
แบบฟอร์มต่างๆ
Thai Clinical Trials Registry
รวมภาพกิจกรรม
หอพัก


หน่วยให้คำปรึกษาทางสถิติ

Graduate Affairs

หอสมุดคณะแพทยศาสตร์
  2016 ©Copyright by Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Graduate Affairs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University