บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย English Version  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้สนใจศึกษาต่อ นิสิตปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากร ข่าวสารและกิจกรรม ถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์  

รายวิชา ข้อมูลรายวิชา ตารางสอน
3040736 เครื่องมือชีวสถิติสำหรับการวิจัยทางคลินิก (ภาคต้น)
3040737 การเขียนและตีพิมพ์งานวิจัยทางคลินิก (ภาคปลาย)
3000737 การตีพิมพ์และการนำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3000751 ทักษะวิจัยทางชีวเวชศาสตร์และชีวเทคโนโลยี
3000757 การแสดงออกของโปรตีน และการสกัดโปรตีนบริสุทธิ์
3000763 ชีวเคมีของโปรตีน
3000764 อณูชีววิทยาและชีวเทคโนโลยีของเซลล์

  เมนูด่วน :
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานการทะเบียน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริหารวิชาการ
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
ระบบ e-learning
รายวิชากลาง (ป.บัณฑิตชั้นสูง)
รายวิชาเลือก (โท/ เอก)
แบบฟอร์มต่างๆ
Thai Clinical Trials Registry
รวมภาพกิจกรรม
หอพัก


หน่วยให้คำปรึกษาทางสถิติ

Graduate Affairs

หอสมุดคณะแพทยศาสตร์
  2016 ©Copyright by Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Graduate Affairs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University