บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย English Version  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้สนใจศึกษาต่อ นิสิตปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากร ข่าวสารและกิจกรรม ถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตร์การแพทย์
Degree offered:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
Address:

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา อาคารอานันทมหิดล (ชั้น 3)
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: (02) 256-4475, 256-4663 ต่อ 16
Email: medical.sciences.cu@gmail.com
Website: http://grad.md.chula.ac.th

Contact person for enquiries:

ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงวิไล ชินธเนศ
คุณอภิญญา บุตรลี้
Email: medical.sciences.cu@gmail.com

Short introduction 

        เป็นหลักสูตรที่มีบูรณาการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  เพื่อผลิตนักวิชาการและนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงสู่สังคม.

Key research areas: 

แขนงวิชากายวิภาคศาสตร์ประยุกต์และคลินิก / แขนงวิชาเซลล์ชีววิทยาและอณูพันธุศาสตร์ของมนุษย์ / แขนงวิชาประสาทศาสตร์ / แขนงวิชาปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อน / แขนงวิชาพยาธิวิทยา / แขนงวิชาเภสัชวิทยาโมเลกุลและการรักษาขั้นสูง / แขนงวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ / แขนงวิชาชีวเคมีประยุกต์และอณูชีววิทยา / แขนงวิชาเซลล์ต้นกำเนิดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม / แขนงวิชานิติวิทยาศาสตร์ / แขนงวิชาพยาธิวิทยาคลินิก 

Research collaborations 
         -  

  เมนูด่วน :
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานการทะเบียน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริหารวิชาการ
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
ระบบ e-learning
รายวิชากลาง (ป.บัณฑิตชั้นสูง)
รายวิชาเลือก (โท/ เอก)
คู่มือนิสิตจุฬาฯ
แบบฟอร์มต่างๆ
Thai Clinical Trials Registry
รวมภาพกิจกรรม
หอพัก
MoU List (Faculty of Medicine Level)
Active Recruitment


หน่วยให้คำปรึกษาทางสถิติ

หอสมุดคณะแพทยศาสตร์

Graduate Affairs

YouTube
سیستم همکاری در فروش فال حافظ کانال سک30در تلگرام کانال تلگرام چت روم چارتر کانال سک30در تلگرام کانال تلگرام ماهواره جیبی اندروید
  2016 ©Copyright by Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Graduate Affairs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University