บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย English Version  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้สนใจศึกษาต่อ นิสิตปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากร ข่าวสารและกิจกรรม ถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์  

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตร์การแพทย์
Degree offered:  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.)
Address:

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ตึกเวชศาสตร์ป้องกัน (ตึกเรนาโต้ ชั้น 1)
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: (02) 256-4475, 256-4663 ต่อ 16
Email: medical.sciences.cu@gmail.com
Website: http://grad.md.chula.ac.th

Contact person for enquiries: ศาสตราจารย์  ดร.แพทย์หญิงวิไล  ชินธเนศ , 
คุณอภิญญา  บุตรลี้, Email: medical.sciences.cu@gmail.com 
Short introduction 

        เป็นหลักสูตรที่มีบูรณาการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  เพื่อผลิตนักวิชาการและนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงสู่สังคมและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  และเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางวิทยาการที่ทันสมัยและมีประสบการณ์ทางวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม.

Key research areas: 

แขนงวิชากายวิภาคศาสตร์ / แขนงวิชาเซลล์ชีววิทยา
และอณูพันธุศาสตร์ของมนุษย์ / แขนงวิชาประสาทศาสตร์ / แขนงวิชาปรสิตวิทยา / แขนงวิชาพยาธิวิทยา / แขนงวิชาเภสัชวิทยา /
แขนงวิชาสรีรวิทยา / แขนงวิชาชีวเคมี / แขนงวิชาเซลล์ต้นกำเนิด
และเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม / แขนงวิชานิติวิทยาศาสตร์

Research collaborations 
         -  
   

  เมนูด่วน :
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานการทะเบียน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริหารวิชาการ
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
ระบบ e-learning
รายวิชากลาง (ป.บัณฑิตชั้นสูง)
รายวิชาเลือก (โท/ เอก)
แบบฟอร์มต่างๆ
Thai Clinical Trials Registry
รวมภาพกิจกรรม
หอพัก


หน่วยให้คำปรึกษาทางสถิติ

Graduate Affairs

หอสมุดคณะแพทยศาสตร์
سیستم همکاری در فروش فال حافظ کانال سک30در تلگرام کانال تلگرام چت روم چارتر کانال سک30در تلگرام کانال تلگرام ماهواره جیبی اندروید
  2016 ©Copyright by Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Graduate Affairs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University