บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย English Version  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้สนใจศึกษาต่อ นิสิตปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากร ข่าวสารและกิจกรรม ถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์  

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตร์การแพทย์ (นานาชาติ)
Download | Curriculum Structure | Tuition and Fee | Brochure | Application |
Degree offered:  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.)
Address:

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ตึกเวชศาสตร์ป้องกัน (ตึกเรนาโต้ ชั้น 1)
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: (02) 256-4475, 256-4663 ต่อ 16
Email: medical.sciences.cu@gmail.com
Website: http://grad.md.chula.ac.th

Contact person for enquiries: ศาสตราจารย์  ดร.แพทย์หญิงวิไล  ชินธเนศ , 
คุณอภิญญา  บุตรลี้, Email: medical.sciences.cu@gmail.com 
Short introduction 

        เป็นหลักสูตรที่มีบูรณาการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  เพื่อผลิตนักวิชาการและนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงสู่สังคมและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  และเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางวิทยาการที่ทันสมัยและมีประสบการณ์ทางวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม.

Key research areas: 

แขนงวิชากายวิภาคศาสตร์ / แขนงวิชาเซลล์ชีววิทยา
และอณูพันธุศาสตร์ของมนุษย์ / แขนงวิชาประสาทศาสตร์ / แขนงวิชาปรสิตวิทยา / แขนงวิชาพยาธิวิทยา / แขนงวิชาเภสัชวิทยา /
แขนงวิชาสรีรวิทยา / แขนงวิชาชีวเคมี / แขนงวิชาเซลล์ต้นกำเนิด
และเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม / แขนงวิชานิติวิทยาศาสตร์

Research collaborations 
         -  
   

  เมนูด่วน :
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานการทะเบียน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริหารวิชาการ
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
ระบบ e-learning
รายวิชากลาง (ป.บัณฑิตชั้นสูง)
รายวิชาเลือก (โท/ เอก)
แบบฟอร์มต่างๆ
Thai Clinical Trials Registry
รวมภาพกิจกรรม
หอพัก


หน่วยให้คำปรึกษาทางสถิติ

Graduate Affairs

หอสมุดคณะแพทยศาสตร์
  2016 ©Copyright by Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Graduate Affairs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University