SCHOLARSHIPS & AWARDS


Ratchadapisek Research Funds (For graduate students, residents, fellows)

ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์ ประเภทที่  1

(สำหรับนิสิตแพทย์ นิสิตบัณฑิตศึกษา แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด)

ปีงบประมาณ 2566 เปิดรับสมัคร

รอบที่  1    1 พฤศจิกายน  2565 -  15  ธันวาคม 2565

รอบที่  2    15  เมษายน 2566  - 31 พฤษภาคม 2566   

  1. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย submit ในระบบทุนวิจัย (http://rsapp.md.chula.ac.th/login) เพื่อปริ้นเอกสาร ว.2 (ใบสมัคร) และ
  2. ผู้วิจัยส่งใบสมัคร (เอกสาร ว.2) และเอกสารโครงการวิจัย (เอกสาร ว.3)  มาพร้อมกับบันทึกข้อความขออนุมัติทุนวิจัยรัชดา ผ่านหัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตรฯ (เอกสารตัวจริง 1 ชุด) ส่งมาที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3

หมายเหตุ    เอกสารใบสมัคร (แบบฟอร์ม ว.2)  และเอกสารโครงการวิจัย (เอกสาร ว.3) สามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้

ผู้ประสานงาน

คุณอชิรญา โมขศักดิ์   โทร  098-283-9535 หรือ 02-256-4475 ต่อ 18

E-mail: duang.achi2525@gmail.com

 

แนวปฏิบัติ การประสานงาน รับ-ส่งเอกสารช่วงสถานการณ์ COVID-19

การรับเอกสารจากผู้วิจัย

ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน/รายงานผลการวิจัย (ความก้าวหน้า,ฉบับสมบูรณ์)/ ขออนุมัติ/ การชี้แจง / ปรับปรุงแก้ไข/ การขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการ เป็นต้น

  1. ผู้วิจัยจัดเตรียมเอกสารตามที่กำหนด (เสนอผ่านภาควิชา/ประธานหลักสูตร)
  2. ผู้วิจัยสามารถส่งไฟล์เอกสารทั้งหมด สแกนเป็น PDF file ส่งมาที่ E-mail: duang.achi2525@gmail.com โดยสำเนา CC. อาจารย์ /ผู้วิจัย เจ้าของเรื่องด้วย และระบุเบอร์โทรศัพท์ผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถติดต่อได้สะดวก
  3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษาจะประสานงานตอบกลับทาง e-mail และเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้
  4. ผู้วิจัยจัดส่งเอกสารฉบับจริงตามมาในภายหลัง

 

การจัดส่งเอกสารจากฝ่ายบัณฑิตศึกษาให้กับผู้วิจัย

  1. จนท. ฝ่ายบัณฑิตศึกษารับผิดชอบประสานงาน ผู้วิจัย/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางอีเมล์ และ/หรือ โทรศัพท์ แจ้งให้มารับเอกสารที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษาได้จัดเตรียมไว้

 

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับข้อเสนอ ทุนวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช  ครั้งที่ 1

     ฝ่ายบัณฑิตศึกษา เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์ ทุนประเภทที่ 1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

งบประมาณสนับสนุน:     งบประมาณไม่เกิน 150,000 บาท/โครงการ

     - ไม่สนับสนุนค่าตอบแทนผู้วิจัยหลักและรายการครุภัณฑ์

คุณสมบัติ 

     - ผู้สมัครรับทุนต้องเป็น ข้าราชการสาย ก/ข หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการหรือสายปฏิบัติการในคณะแพทยศาสตร์หรือแพทย์ประจำโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สังกัดสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของโครงการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์

     - มีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน

     - มีนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดในความดูแลที่โครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รับการอนุมัติจากกรรมการหลักสูตร/กรรมการภาควิชา/คณะกรรมการประจำคณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัยหรือเทียบเท่า

ผลผลิต

     - มีผลงานตีพิมพ์หรือมีหลักฐานยืนยันการส่งต้นฉบับไปขอรับการตีพิมพ์ (Submitted) ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่องต่อทุน โดยเป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก, ชื่อสุดท้าย หรือ corresponding โดยวารสารที่ published หรือ submitted ต้องเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus หรือ PubMed

ระยะเวลาในการรับสมัคร:

รอบที่  1    1 พฤศจิกายน  2565 -  15  ธันวาคม 2565

(พิจารณาและประกาศทุนประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2566)

รอบที่  2    15  เมษายน 2566  - 31 พฤษภาคม 2566

(พิจารณาและประกาศทุนประมาณเดือนกรกฎาคม 2566)

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  https://bit.ly/แบบฟอร์มทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน RSApp ทุนรัชดา ประเภทที่ 1 (สำหรับผู้สมัครเเละสำหรับ Reviewer) ได้ที่ https://bit.ly/3MSEIS8

v