บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย English Version  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้สนใจศึกษาต่อ นิสิตปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากร ข่าวสารและกิจกรรม ถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์  

เอกสารประกอบการยื่นขอสอบวิทยานิพนธ์มีอะไรบ้าง
เอกสารประกอบการยื่นขอสอบวิทยานิพนธ์ ดังนี้
1. บันทึกขอสอบวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรต้นสังกัดของนิสิต จำนวน 1 ฉบับ
2. หน้าปกภาษาไทย จำนวน 1 ฉบับ
3. หน้าปกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาการได้รับอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับร่างจากอาจารย์ที่ปรึกษา (Print จากเว็บไซต์ http://ethesis.grad.chula.ac.th/ หรือจาก Email ของนิสิตที่ระบบ E-thesis ส่งมาแจ้งว่าผลการพิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง (สำเนา : นิสิต) จำนวน 1 ฉบับ
5. หลักฐานการตีพิมพ์หรือเอกสารการตอบรับ
5.1 สำหรับนิสิตปริญญาโท จำนวน 1 ฉบับ เลือกส่งเพียงหัวข้อเดียว ดังนี้
5.1.1 ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
5.1.2 ได้รับการตอบรับว่าจะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
5.1.3 ได้ส่งผลงานวิทยานิพนธ์ให้วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ พิจารณาเพื่อการตีพิมพ์
5.1.4 การตอบรับให้ไปเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการ
5.2 สำหรับนิสิตปริญญาเอก
กรณีที่ 1 เรียนแบบเน้นทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว จำนวน 2 ฉบับ
กรณีที่ 2 เรียนแบบมีรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ฉบับ ดังนี้
- ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
- ได้รับการตอบรับว่าจะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
- ได้ส่งผลงานวิทยานิพนธ์ให้วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ พิจารณาเพื่อการตีพิมพ์

  เมนูด่วน :
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานการทะเบียน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริหารวิชาการ
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
ระบบ e-learning
รายวิชากลาง (ป.บัณฑิตชั้นสูง)
รายวิชาเลือก (โท/ เอก)
แบบฟอร์มต่างๆ
Thai Clinical Trials Registry
รวมภาพกิจกรรม
หอพัก


หน่วยให้คำปรึกษาทางสถิติ

Graduate Affairs

หอสมุดคณะแพทยศาสตร์
سیستم همکاری در فروش فال حافظ کانال سک30در تلگرام کانال تلگرام چت روم چارتر کانال سک30در تلگرام کانال تلگرام ماهواره جیبی اندروید
  2016 ©Copyright by Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Graduate Affairs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University