บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย English Version  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้สนใจศึกษาต่อ นิสิตปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากร ข่าวสารและกิจกรรม ถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์  

เอกสารประกอบการยื่นขอสอบวิทยานิพนธ์มีอะไรบ้าง
เอกสารประกอบการยื่นขอสอบวิทยานิพนธ์ ดังนี้
1. บันทึกขอสอบวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรต้นสังกัดของนิสิต จำนวน 1 ฉบับ
2. หน้าปกภาษาไทย จำนวน 1 ฉบับ
3. หน้าปกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาการได้รับอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับร่างจากอาจารย์ที่ปรึกษา (Print จากเว็บไซต์ http://ethesis.grad.chula.ac.th/ หรือจาก Email ของนิสิตที่ระบบ E-thesis ส่งมาแจ้งว่าผลการพิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง (สำเนา : นิสิต) จำนวน 1 ฉบับ
5. หลักฐานการตีพิมพ์หรือเอกสารการตอบรับ
5.1 สำหรับนิสิตปริญญาโท จำนวน 1 ฉบับ เลือกส่งเพียงหัวข้อเดียว ดังนี้
5.1.1 ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
5.1.2 ได้รับการตอบรับว่าจะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
5.1.3 ได้ส่งผลงานวิทยานิพนธ์ให้วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ พิจารณาเพื่อการตีพิมพ์
5.1.4 การตอบรับให้ไปเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการ
5.2 สำหรับนิสิตปริญญาเอก
กรณีที่ 1 เรียนแบบเน้นทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว จำนวน 2 ฉบับ
กรณีที่ 2 เรียนแบบมีรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ฉบับ ดังนี้
- ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
- ได้รับการตอบรับว่าจะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
- ได้ส่งผลงานวิทยานิพนธ์ให้วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ พิจารณาเพื่อการตีพิมพ์

  เมนูด่วน :
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานการทะเบียน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริหารวิชาการ
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
ระบบ e-learning
รายวิชากลาง (ป.บัณฑิตชั้นสูง)
รายวิชาเลือก (โท/ เอก)
แบบฟอร์มต่างๆ
Thai Clinical Trials Registry
รวมภาพกิจกรรม
หอพัก


หน่วยให้คำปรึกษาทางสถิติ

Graduate Affairs

หอสมุดคณะแพทยศาสตร์
  2016 ©Copyright by Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Graduate Affairs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University