บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย English Version  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้สนใจศึกษาต่อ นิสิตปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากร ข่าวสารและกิจกรรม ถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์  

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีกี่คน และมีคุณสมบัติอย่างไร
สำหรับคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จะแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1.คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
1.1 มีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบคือเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
1.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบฯ
- ประธานกรรมการสอบ ต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้งหลักและร่วม
- กรรมการที่เป็นอาจารย์ประจำ ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือ ป.โทและรศ. ซึ่งมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (เป็นผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 รายการ และเป็นผลงานร่วมกับผู้อื่นได้)
- กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีคุณวุฒิป.เอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการระดับชาติไม่ต่ำกว่า 10 เรื่อง
2.คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
2.1 มีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีองค์ประกอบคือเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
2.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบฯ
- ประธานกรรมการสอบ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
- กรรมการที่เป็นอาจารย์ประจำ ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือ ป.โทและรศ. ซึ่งมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (เป็นผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 รายการ และเป็นผลงานร่วมกับผู้อื่นได้)
- กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีคุณวุฒิป.เอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติไม่ต่ำกว่า 5 เรื่อง

  เมนูด่วน :
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานการทะเบียน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริหารวิชาการ
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
ระบบ e-learning
รายวิชากลาง (ป.บัณฑิตชั้นสูง)
รายวิชาเลือก (โท/ เอก)
แบบฟอร์มต่างๆ
Thai Clinical Trials Registry
รวมภาพกิจกรรม
หอพัก


หน่วยให้คำปรึกษาทางสถิติ

Graduate Affairs

หอสมุดคณะแพทยศาสตร์
  2016 ©Copyright by Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Graduate Affairs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University