บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย English Version  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้สนใจศึกษาต่อ นิสิตปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากร ข่าวสารและกิจกรรม ถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์  

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีกี่คน และมีคุณสมบัติอย่างไร
สำหรับคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จะแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1.คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
1.1 มีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบคือเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
1.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบฯ
- ประธานกรรมการสอบ ต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้งหลักและร่วม
- กรรมการที่เป็นอาจารย์ประจำ ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือ ป.โทและรศ. ซึ่งมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (เป็นผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 รายการ และเป็นผลงานร่วมกับผู้อื่นได้)
- กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีคุณวุฒิป.เอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการระดับชาติไม่ต่ำกว่า 10 เรื่อง
2.คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
2.1 มีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีองค์ประกอบคือเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
2.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบฯ
- ประธานกรรมการสอบ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
- กรรมการที่เป็นอาจารย์ประจำ ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือ ป.โทและรศ. ซึ่งมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (เป็นผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 รายการ และเป็นผลงานร่วมกับผู้อื่นได้)
- กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีคุณวุฒิป.เอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติไม่ต่ำกว่า 5 เรื่อง

  เมนูด่วน :
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานการทะเบียน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริหารวิชาการ
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
ระบบ e-learning
รายวิชากลาง (ป.บัณฑิตชั้นสูง)
รายวิชาเลือก (โท/ เอก)
แบบฟอร์มต่างๆ
Thai Clinical Trials Registry
รวมภาพกิจกรรม
หอพัก


หน่วยให้คำปรึกษาทางสถิติ

Graduate Affairs

หอสมุดคณะแพทยศาสตร์
سیستم همکاری در فروش فال حافظ کانال سک30در تلگرام کانال تلگرام چت روم چارتر کانال سک30در تلگرام کانال تلگرام ماهواره جیبی اندروید
  2016 ©Copyright by Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Graduate Affairs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University