บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย English Version  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้สนใจศึกษาต่อ นิสิตปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากร ข่าวสารและกิจกรรม ถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์  

โครงการบรรยายเรื่อง Overview of Outcome - Based Education (OBE) and AUN-QA
7 มิถุนายน 2561
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพันธกิจหลักในการกำกับดูแลการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รวมทั้งติดตามการปรับปรุงหลักสูตรฯให้มีความทันสมัยและได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ ในการนี้ฝ่ายบัณฑิตศึกษาเห็นสมควรจัดการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ Outcome-Based Education (OBE) เพื่อให้หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาสามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งการประเมินผลที่มุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของผู้เรียน (expected learning outcomes) เป็นสำคัญ ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ 5 ด้านของบัณฑิต นอกจากนี้การที่มหาวิทยาลัยมีอิสระในการเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้สอดคล้องกับบริบท ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ซึ่งระบบรับรองคุณภาพระดับนานาชาติ AUN-QA ที่มีความเชื่อมโยงกับ OBE นั้น ได้รับการสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้นำมาใช้ในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติต่อไป


  เมนูด่วน :
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานการทะเบียน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริหารวิชาการ
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
ระบบ e-learning
รายวิชากลาง (ป.บัณฑิตชั้นสูง)
รายวิชาเลือก (โท/ เอก)
คู่มือนิสิตจุฬาฯ
แบบฟอร์มต่างๆ
Thai Clinical Trials Registry
รวมภาพกิจกรรม
หอพัก
MoU List (Faculty of Medicine Level)


หน่วยให้คำปรึกษาทางสถิติ

หอสมุดคณะแพทยศาสตร์

Graduate Affairs

YouTube
سیستم همکاری در فروش فال حافظ کانال سک30در تلگرام کانال تلگرام چت روم چارتر کانال سک30در تلگرام کانال تلگرام ماهواره جیبی اندروید
  2016 ©Copyright by Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Graduate Affairs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University